FAU MØTE HOLUM SKOLE 28.01.2021

Tilstede: Marit Valle, Anne Lise Skoie Risøen, Tonje Vatnedal, Kirstine Fuskeland, Aud Solveig Ree, Inger Marie Braadland,

Frafall: Kine Oftedal, Tom Helge Netland

 

 

1.Gjennomgang FAU referat fra 10.11.2020

Vedrørende fleksibel arbeidsplan, avventer fortsatt 3 klasse svar på hvordan det lar seg gjøre på Laudal skole, og ikke i Holum. Dette skulle sjekkes opp i.

 

5 klasse er i gang med planlegging av 17 mai, og skal ha møte 10.02.

 

Null visjonen, vi ønsket en tema dag /kveld med fokus på refleks, Anne Lise har sendt mail til nullvisjonen og spurt om dette lar seg gjøre i korona tiden.

Jeg har fått følgende tilbakemelding: « Det er utfordrende med arrangementer nå på grunn av smittevern, og antall. Til nå har alle refleks kvelder blitt avlyst eller utsatt. Det som kan fungere er å være ute, og samles i kohorter, en og en klasse».

Lys /Brøyting langs Monen, rektor har kommunikasjon der, og har fått beskjed om at det er fylkeskommune som har ansvar.

 

2. Informasjon vedrørende stiftelse KFU

 Ved sist S.U MØTE 18.11.20 tok vi opp kuttene i skolesektoren, som rådmannen hadde lagt inn som forslag på sitt budsjett.

 

I den forbindelse kom det frem at Lindesnes kommune ikke har KFU.

(Kommunalt foreldreutvalg) FAU ser verdien i å ha et slikt utvalg, og tok initiativ til å etablere det.

 

Stiftelses møte ble holdt i desember 2020, og Anne Lise Skoie Risøen og Kine Oftedal møtte fra Holum skole.

KFU  i Lindesnes kommune består av representanter fra kommunens barne- og ungdomskoler.

Følgene ble valg:

Olav Birkeland (Vassmyra ungdomsskole) er leder

Per Eirik Birthing ( Furulunden skole) er nest leder

Anne Lise Skoie Risøen ( Holum skole) er sekretær.

KFU møtes ved behov.

 

3.Elevundersøkelsen

FAU kikket på elevundersøkelsen som er gjort på 7 trinn.

Vi reagerte på «antall elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i mnd, eller oftere» ligger på 11,1 % Vi synes det var høyt.

Er mobbingen på fysisk på skolen, eller er noen digitalt, via sosiale medier ?

Hvilke tiltak blir iverksatt her ?

Vi snakket også om digitale plattformer, opplæring i «nettvett».

Har skolen fokus på det ?

«Barnevakten» har mye bra på dette med nettvett og barn.

 

Vi så videre at tallene i undersøkelsen lå rundt 4, hvorav 5 var best .

FAU lurer på følgende:

-Hvordan er tallene i undersøkelsen på landsbasis.

-Hvordan var tallene på Holum skole året før.

-Er skolen fornøyd med resultatet.

 

 

4. Korona situasjonen ved skolen høsten 2020.

 FAU  vil rose skolen for rask og profesjonell håndtering av situasjonen i høst, der to klasser måtte i karantene.

FAU opplever at prosedyrer fungerer, og det er trygt både for elever og foreldre.

Vedrørende digital undervisning ,i forbindelse med hjemme skolen våren  2020, så er det kommet tilbake meling fra  foreldre i 7 klasse,  som  synes at pensum stopper opp, ved den digitale undervisningen . At de ikke kommer noe særlig videre i pensum.

 Referent : Anne Lise Skoie Risøen