Saksbehandling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet følgende vedtak 22.06.22:

 1. Utvalget tar saksframlegget til orientering.
 2. Frem til saken skal behandles politisk, må rådmannen legge frem løsninger på hvordan en kan sikre at elever reelt kan gå på skole i henhold til dagens skolekretser, uten at det påfører foresatte økte kostnader.
 3. Frem til saken skal behandles politisk, må rådmannen kartlegge hva som ligger i begrepet "nærmiljø", både faktisk og juridisk. Resultater fra en slik kartlegging fremlegges i forbindelse med at saken skal behandles politisk.
 4. Rådmannen sørger for en bred involvering og fysiske medvirkningsmøter i arbeidet, særlig med BU og andre områder som blir sterkest berørt i saken.
 5. Rådmannen tar utvalgets innspill med i bearbeidingen av saken, som fremmes til politisk behandling i høsten 2022. 

Se sakspapirer og protokoll fra møtet her.

Hvorfor ny veileder og nye skolekretsgrenser?

Alle elever har etter opplæringsloven rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der de bor (nærskolen), eller ved den skolen de sogner til. Dette kalles nærskoleprinsippet. 

Etter kommunesammenslåingen har flere adresser fått en annen skole som nærmeste skole målt i avstand, enn den de har i dag. I tillegg har man sett at tidligere praktisering av nærskoleprinsippet ikke har vært helt konsekvent; Man finner flere adresser som har kortere avstand til skole i annen skolekrets enn den kretsen adressene ligger i.  

Nå har kommunen lagd en ny veileder som skal gjøre det lettere å:

 • Sikre at alle elever i hele kommunen får oppfylt nærskoleretten sin
 • Sikre likebehandling
 • Sikre barnets beste når det skal vurderes om nærskolen skal være en annen skole enn den som ligger nærmest i avstand.

Tre av de viktigste grunnene til at det kommer ny veileder og nye skolekretsgrenser er:

 1. Etter kommunesammenslåingen 01.01.20 ble det klart at flere adresser, ulike steder i den nye kommunen fikk en annen skole som nærmeste skole i avstand. Eksempel: Ungdomsskoleelev bosatt på Stoveland mellom Holum og Øyslebø, har nå kortere avstand til Øyslebø ungdomsskole enn til Vassmyra ungdomsskole.
 2. I de tre gamle kommunene var systemene for å avgjøre hvor elevene hadde nærskolerett ikke gode nok. For eksempel var det områder som lå til én bestemt skolekrets, selv om det var kortere avstand til en annen skole i annen skolekrets, og selv om de som bodde der opplevde tilhørighet til en annen skole enn den som i lå i skolekretsen deres. Deler av systemene var i strid med lovverket da, og er i strid med lovverket i dag.
 3. Kommunen bør ha et system for skoleplassering som sikrer at barnets beste-vurdering blir ivaretatt, jf. FN’s barnekonvensjon. Per i dag har ikke kommunen et godt nok system for dette.

Til grunn for veilederen ligger opplæringsloven § 8-1 og tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet av 12.12.14: «Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser».

Nærskoleprinsippet i Lindesnes kommune

Når kommunen skal lage et system som skal sikre alle elevene sin nærskolerett, er det viktig å ivareta likebehandling, og at systemet gir forutsigbarhet for elever og foreldre. Det er imidlertid vanskelig å lage kart over skolekretser som både viser hvilken skole som ligger nærmest alle adresser, og samtidig vise hva alle enkeltelever i hele kommunen opplever som sin nærskole for sitt nærmiljø.

Kommunen har derfor måtte balansere flere hensyn, og ha et system som ikke bare består av skolekretsgrenser.

Kommunens forslag til løsning er derfor tosidig:

 1. Alle barn sikres retten til å gå på nærmeste skole i avstand, ved at de får et vedtak om skoleplass ut fra skolekretsgrenser. Skolekretsgrensene er tegnet opp utfra at alle adresser ligger i skolekretsen til den skolen som ligger nærmest i avstand. (objektivt forhold)
 2. Dersom elev/foresatte mener at eleven utfra barnets beste-vurdering har en annen nærskole enn den som er nærmest, kan man klage på skoleplasseringsvedtaket. Kommunen må behandle hver av disse sakene individuelt, på grunnlag av en barnets beste-vurdering. I veilederen er det nevnt opp tre forhold som kan tilsi at eleven får annen skole enn nærmeste skole i avstand som sin nærskole:
  1. Eldre søsken på annen skole enn nærmeste skole i avstand.
  2. Skolekretsgrensen deler ei grend eller et naturlig nærmiljø i to, og enkeltelever hindres på den måten å gå på den skolen som ligger i deres naturlige nærmiljø.
  3. Elever som er innvilget skolebytte i løpet av barneskolen, og fullfører barneskolen på annen skole enn nærskolen, vil kunne bli tilkjent nærskolerett ved samme ungdomsskole som resten av medelevene fra 7.trinn. Dette til tross for at nærskoleretten rent objektivt knyttes til den ungdomsskolen som ligger nærmest i avstand.

(Punkt a-c er subjektive forhold der det utøves skjønn)

Veilederen legger altså opp til at det for enkeltelever vil være mulig å konkludere med at nærskolen er en annen skole enn den som ligger nærmest i avstand. 

Når skal veileder med nye skolekretsgrenser tas i bruk?

De nye skolekretsgrensene er inntil videre planlagt å gjelde for elever som flytter til kommunen etter 1. november 2022 og for alle elever som skal starte i 1. og 8. klasse høsten 2023. Skolekretsgrensene har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at elever som allerede har begynt på en skole, kan fortsette på samme skolen, uavhengig av nye skolekretsgrenser.

Skolebytte

Alle elever, uavhengig av nærskoleprinsippet, kan søke om å gå på en annen skole enn nærskolen. Her gjelder egne regler, som er vedtatt av politisk nivå (se kommunens hjemmeside).

Skoleskyss

Alle elever som går på nærskolen, og bor mer enn to (1. trinn) eller fire (2.-10. trinn) kilometer fra skolen, har rett på gratis skoleskyss. Det vil derfor være viktig å få avklart hvorvidt eleven går på nærskolen eller ikke. Elever som ikke går på nærskolen, vil også ha rett på skoleskyss dersom avstanden tilsier det, men vil ikke nødvendigvis ha rett på gratis skoleskyss; Dersom bortvalg av nærskolen ikke har vært nødvendig for å oppfylle elevens rett til opplæring, vil foresatte være ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader til skyss. Dette vilkåret vil i så fall framgå av vedtak om skolebytte.